LIsta opłat gr ILIsta opłat gr ILIsta opłat za przedszkole I grLIsta opłat za przedszkole I grLIsta opłat za przedszkole ILIsta opłat za przedszkole ILIsta opłat za przedszkole ILIsta opłat za przedszkole IWysokość opłat z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica wynika z ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zmian.),    uchwały nr XXIX -352 – 13  Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 6 września 2013 r. oraz zadeklarowanego przez rodziców czasu pobytu dzieci w przedszkolu.
Uwaga!!!!
Wysokość opłat za żywienie w przedszkolu jest ustalana w oparciu o obowiązującą stawkę żywieniową.
Od 1 października kwota za wyżywienie dzienne  8 złotych.
Opłaty za dany miesiąc są naliczane z góry (za każdy dzień roboczy) z uwzględnieniem należnych ulg oraz odliczeń z tytułu absencji dzieci w przedszkolu za miesiąc poprzedni (również dni robocze).

Prosimy o terminowe wnoszenie opłat do 15 dnia każdego miesiąca!!!

Opłaty należy wpłacać  przelewem bezpośrednio na rachunki bankowe placówki:
Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Okrężna 30, 58-100 Świdnica
  1. opłatę za przedszkole na rachunek 39124034641111001103645293 ZMIANA KONTA!!!!!!

  2.  opłatę za żywienie na rachunek:   89 1240 3464 1111 0010 3721 6659

W tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko dziecka (dzieci) za które płacimy i numer oddziału (oddziałów) do których uczęszcza (uczęszczają).
Opłaty wnosimy dokładnie w podanej w tabelach wysokości i na odpowiednie rachunki bankowe.
Z punktu widzenia rozliczeń jest to bardzo ważne!!
Opłaty w tabelach przypisane są wg oddziałów do których dzieci uczęszczają, z uwzględnieniem ich kolejności na listach obecności.

Prosimy o wpłacanie opłat na prawidłowe rachunki bankowe, termin wpłat do 15 każdego miesiąca.

 NOWE KONTO BANKOWE OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE !!!         39124034641111001103645293 

KONTO ZA WYŻYWIENIE BEZ ZMIAN.

Opłaty za przedszkole i wyżywienie za miesiąc czerwiec  2021

Lista opłat za przedszkole grupa I

Lista opłat za przedszkole grupa II

Lista opłat za przedszkole grupa III

Lista opłat za przedszkole grupa IV

Lista opłat za przedszkole grupa V