Wstęp

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej pm3.netstrefa.com.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pm3.netstrefa.com.pl

Data publikacji strony internetowej

20.02.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji

10.03.2023

Podmiot

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 w Świdnicy

Adres strony internetowej

pm3.netstrefa.com.pl

Status zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz WCAG 2.1.AA. z powodu niezgodności lub wyłączeń dotyczących:

●na stronie internetowej znajdują się materiały multimedialne, do których nie dodano napisów dla osób głuchych (filmy osadzone na stronie oraz w serwisach zewnętrznych nie posiadają napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej) –napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów,

●część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia:17.03.2021Deklaracjęsporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Z osobami odpowiedzialnymi można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej przedszkole@pm3.swidnica.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 748522778. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .