Priorytety działalności Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Świdnicy na lata 2017-2022

  1. Dbałość o wszechstronny rozwój dziecka w toku zintegrowanych działań edukacyjno- wychowawczych.
  2. Troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność fizyczną, stwarzanie sytuacji do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych
  3. Szacunek dla indywidualności    każdego dziecka. Wyrabianie umiejętności zgodnego współdziałania, szukania kompromisów.
  4. Wyrabianie potrzeby obcowania ze sztuką i wyrażania siebie poprzez różnego rodzaju działalność artystyczną.
  5. Zapewnienie bezpieczeństwa, akceptacji  oraz  poszanowania   praw dzieci.
  6. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym, nawiązywanie szerokiej , współpracy z instytucjami oraz społeczeństwem.
  7. Tworzenie warunków do rozwijania postaw patriotycznych i oraz więzi z regionem ( Mała ojczyzna).