Koncepcja pracy

Koncepcja pracy na lata 2012-2017

Bazując na zgromadzonych doświadczeniach, popartych wnikliwą analizą, kontynuować będziemy kierunki działań, które doskonalą pracę Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Świdnicy i stwarzają dla dziecka jak najlepsze warunki rozwoju.

Do priorytetów w działalności Przedszkola Miejskiego nr 3 w Świdnicy należeć będą:

♥ współpraca z rodzicami, gdyż to właśnie w rodzicach mamy największych sprzymierzeńców w realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych,

♥ dalszą promocję placówki w środowisku lokalnym,

♥ motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i osobistego rozwoju zawodowego,

♥ poszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci najmłodszych.

WIZJA

Stworzenie w przedszkolu takich warunków aby sprzyjały wszechstronnemu rozwojowi dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości oraz przygotowanie do edukacji szkolnej i życia w społeczeństwie. Kształtowanie nawyku zdrowego i aktywnego stylu życia.

MISJA

Nasze przedszkole:

♥ Zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne,

♥ Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi,

♥ Opiera się na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy,

♥ Kształtuje u dzieci postawę „zdrowego stylu życia” i umiejętności unikania zagrożeń,

♥ Wspiera dziecko we wszystkich sferach rozwoju osobowego,

♥ Rozwija wiarę we własne możliwości i uczy samodzielnego pokonywania trudności,

♥ Kształtuje pozytywny system wartości oraz postawy prospołeczne oparte na empatii i tolerancji,

♥ Respektuje Prawa Dziecka-Człowieka,

♥ Włącza rodziców do życia przedszkola,

♥ Wspiera wychowanków w osiąganiu dojrzałości szkolnej,

♥ Zapewnia kompetentną, wykwalifikowaną i życzliwą kadrę pedagogiczną,

♥ Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.